Nyhedsbrev

CO2-certifikat for farligt affald

Kommunekemi har udarbejdet klimaregnskab for at dokumentere virksomhedens samlede CO2-udledning for perioden 2007 til 2009. Vi arbejder på, at dette fremover skal suppleres med udviklingen af en model til beregning af CO2-belastningen for en række af de affaldstyper, som vi behandler for vores kunder.

Indtil videre har vi lavet en model, der kan beregne CO2-belastningen for et års gennemsnit af affald til behandling i vores forbrænding, vores uorganiske anlæg og vores halmaskeanlæg.

Vi arbejder på at detaljere modellen, så den kan bruges til at beregne CO2-belastningen på specifikt affald. Vores mål er at tilbyde et samlet tal på CO2-belastningen fra behandlingen af udvalgte, væsentlige affaldsfraktioner.

Behandling af affald ved forbrænding giver som udgangspunkt en CO2-belastning. Dels kommer der en direkte CO2-belastning fra affaldet som følge af indhold af organisk stof, der under forbrændingen omdannes til CO2. Dels tilføres der brændsel til forbrændingen, hvilket også giver en CO2-udledning.

Kommunekemis proces er dog optimeret, så hovedparten af udledningen kommer fra det organiske indhold i affaldet, og kun ca. 7 % af den udledte CO2 kommer fra brændsel.

Yderligere udnytter Kommunekemi overskudsvarmen fra forbrændingen til at fremstille fjernvarme og elektricitet. Det betyder, at samfundet sparer forbrug af andre brændsler (kul og naturgas), og dermed reduceres den samfundsmæssige udledning af CO2. Besparelsen for samfundet svarer til ca. 60 % af den udledte CO2 fra behandlingen af affaldet.

Samlet set er Kommunekemis behandling af affald ved forbrænding blandt de mest bæredygtige i Europa.

Kommunekemi vil være det første forbrændingsanlæg for farligt affald, der tilbyder sine kunder certifikat for affaldets CO2-belastning. Vi er overbeviste om, at certifikatet vil være et vigtigt bidrag til vores kunders beregning af carbon footprints fra deres produkter eller processer.

Vi forventer at være klar med certifikaterne i løbet af foråret 2011.